Reklamace dodaného zboží

V případě, že si přejete reklamovat dodané zboží prosím postupujte podle pokynů uvedených níže. Ve smyslu našich obchodních podmínek je kupující povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Reklamaci na vady na zboží, které byly zřejmé již při převzetí zboží nebo bezprostředně poté lze uplatnit do 24 hodin od převzetí zboží. Reklamace přijaté po tomto termínu již nemusí být uznány.

  1. Prosím stiahnite si a vyplňte reklamačný formulár: REKLAMACNY FORMULAR PDF (formulár je možné vyplniť aj v elektronickej podobe)
  2. Vyplnený formulár prosím zašlite info@superdraci.cz – do predmetu emailu prosím napíšte „reklamácia“ a číslo Vašej objednávky
  3. Pre jednoduchšie a rýchlejšie vybavenie reklamácie priložte do tohto mailu fotografie reklamovaného tovaru. (napríklad fotku poškodenia tovaru…)
  4. Počkajte prosím na naše vyjadrenie k reklamácii, tovar bez nášho vyzvania neposielajte.

 

 

Reklamační řád:

9. Reklamace, reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

9.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího dle platného reklamačního řádu.
9.2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 1 zákona č . 250/2007 S . z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
9.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
9.4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.
9.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
9.6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. V případě vnějšího poškození zásilky při přebírání od kurýrní společnosti je kupující povinen sepsat s kurýrní společností (kurýrem) škodní zápis. Škodový zápis je nezbytný pro další zpracování takové reklamace. Reklamaci na vady na zboží, které byly zřejmé již při převzetí zboží nebo bezprostředně poté lze uplatnit do 24 hodin od převzetí zboží. Reklamace přijaté po tomto termínu již nemusí být uznány.
9.7. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení.
9.8. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 2 Zákona tak, že vyplní formulář pro uplatnění reklamace a doručí jej prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení začíná dnem doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace a reklamovaného zboží prodávajícímu.
9.9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, ve které je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 2 Zákona.
9.10. V místě určeném podle bodu 9.9 těchto všeobecných obchodních podmínek pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 3 Zákona.
9.11. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
9.12. Prodávající vydá kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve vhodné formě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 5 Zákona.
9.13. Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení.
9.14. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
9.15. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
a)nepředložením dokladu o zaplacení, příslušenství nebo dokumentace zboží,
b)uplynutím záruční doby zboží,
c)mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
d)používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
e)neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
f)poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
g)poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
h)poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
i)neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
j) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
9.16. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a)předáním opraveného zboží,
b)výměnou zboží,
c)vrácením kupní ceny zboží,
d)vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e)písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f)odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
9.17. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
9.18. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
9.19. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
9.20. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
9.21. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:
a) prodávající zajistí odstranění vady,
b) prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat).
9.22. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:
a)výměnou zboží
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.
9.23. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři pro uplatnění reklamace.
9.24. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
9.25. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
9.26. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 9.8 těchto všeobecných obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž vadu uplatňovat reklamaci opakovaně.
9.27. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.