Obchodní podmínky

 

1.Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je:

Spájame, s.r.o., sídlo: Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 47 881 704, IČ DPH: SK2024163064

společnost zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č.j. 27480/S

(dále jen „prodávající“)
a kupujícím, kterým je:
zákazník kupující prostřednictvím tohoto e-shopu.

(dále jen „kupující“)

1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
1.3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.
1.4. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží je uvedena u každého zboží. V případě, že se v době objednávání zboží změní stav objednávaného zboží na skladě, resp. zboží nebude dostupné, prodávající o tom neprodleně uvědomí kupujícího.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (zaslání objednávky)

2.1. Zákazník si může přes eshop objednat jakékoli zboží, u kterého je umístěno tlačítko “PŘIDAT DO KOŠÍKU” . Po stisku tlačítka “PŘIDAT DO KOŠÍKU” se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku a zákazníka přesměruje do nákupního košíku, kde zákazník může provádět změny počtu objednaného zboží, případně zcela vymazat zboží vložené do košíku.
Po každé provedené změně počtu kusů objednaného zboží je třeba stisknout tlačítko “PŘEPOČÍTAT”.
V případě, že má zákazník zájem pokračovat v nákupu, stiskne tlačítko “POKRAČOVAT V NÁKUPU” a vybírá si z nabídky dle bodu 2.1.
V případě, že má zákazník v košíku veškeré požadované zboží, může přistoupit k zaslání objednávky stisknutím tlačítka „ZAPLATIT“. .
Zaslání objednávky je podmíněno registrací kupujícího. Při registraci je zákazník povinen vyplnit osobní údaje, které od něj systém vyžaduje. Tyto údaje budou použity pro účel vytvoření objednávky a faktury a prodávající ručí za to, že nebudou zneužity k jiným účelům. Po registraci bude každému zákazníkovi přiřazeno osobní konto, kterým se bude při nákupech přihlašovat do e-shopu. Pod tímto účtem budou vytvářeny objednávky, evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka. Přihlašovací údaje doporučujeme zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu se stačí pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásit. Zároveň je v zájmu každého uživatele, aby si chránil přihlašovací údaje, jelikož jejich poskytnutí jiné osobě znamená její vystupování na stránkách prodávajícího pod jménem uživatele. Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému o čemž bude uživatel (po tomto kroku kupující) informován e-mailovým oznámením o přijetí objednávky. Okamžikem zobrazení oznámení o přijetí objednávky se objednávka považuje za doručenou.
2.2. Kupní smlouva je uzavřena závazným odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu (dále jen „objednávka“).
2.3. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky.
2.4. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem

3. Dodací podmínky

3.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
3.2. Místem dodání zboží je místo, které zákazník uvede v objednávce zboží.
3.3. Kupující si může vybrat ze dvou způsobů dodání:
a) osobní odběr – bezplatně
b) doručení prostřednictvím kurýrní společnosti
3.4. Objednané zboží je expedováno do 48h od přijetí objednávky, resp. při platbě bezhotovostním převodem do 48h od přijetí platby.
3.4. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě, resp. objednávce. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.
3.5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.
3.6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o odeslání objednávky. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou zprávou na email prodávajícího. V případě, že objednávka nebude zrušena před odesláním a zákazník si zboží nepřevezme Prodávající může kupujícímu vyúčtovat náklady na skladování zboží dle bodu 3.7. těchto obchodních podmínek. Nepřevzetí objednávky od kurýra, případně zrušení objednávky pouze u kurýrní společnosti se nepovažuje za zrušení objednávky u Prodávajícího a tato objednávka je stále platná.
3.7. V případě nepřevzetí objednávky bez jejího předchozího zrušení dle bodu 3.6. může Prodávající Kupujícímu vyúčtovat poplatek za uskladnění zboží. Zboží se uskladňuje až do momentu zrušení objednávky Kupujícím. Poplatek za uskladnění zboží podle počtu dnů uskladnění zboží:
1-5 dní: 100 Kč
6-10 dní: 250 Kč
10 a více dní: 25 kč za každý den uskladnění.
V případě, že Kupující objednávku nepřevezme, ale má zájem o opětovné odeslání, bude toto odeslání zpoplatněno částkou za opětovné odeslání. Tato částka se rovná poštovním nákladům v objednávce Kupujícího.
3.8. V případě, že si Kupující zvolí způsob převzetí zboží: Osobní odběr, bude toto zboží připraveno na výdejním místě Prodávajícího. Objednávka bude na výdejním místě připravena k převzetí 7 dní. Tuto lhůtu má Kupující možnost prodloužit dohodou telefonicky popřípadě emailem. Kupující má možnost objednávku zrušit během běhu 7 denní lhůty pro převzetí zboží. Po uplynutí této doby může Prodávající účtovat Kupujícímu poplatek za skladování ve výši 25 Kč za každý další den až do převzetí zboží Kupujícím, případně do zrušení objednávky Kupujícím.
3.9. V případě, že Kupující neprojeví zájem o převzetí zboží nebo jeho opětovné odeslání do 14 dnů od jeho uskladnění bude objednávka automaticky zrušena a kupujícímu bude vyúčtován poplatek ve smyslu bodu 3.7. nebo 3.8. těchto obchodních podmínek.

4. Platební podmínky

4.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v odeslané objednávce následujícími způsoby, které si zvolí při realizaci objednávky:
a) formou hotovostní platby na provozu prodávajícího v případě osobního odběru,
b) dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby při přebírání zboží
c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
4.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
4.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
4.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR.
4.5. Všechny ceny zboží jsou uvedeny s DPH. Při formě úhrady dobírkou, objednávku bude třeba zaplatit doručovateli v hotovosti při přebírání zboží.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

5.1. Prodávající je povinen:
a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
c) předat kupujícímu všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, fakturu).
5.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
5.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

6. Práva a povinnosti kupujícího

6.1. Kupující je povinen:
a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
6.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel

8.1. Poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy:
Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 102/2014 Sb. z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující iv případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.
Kupující má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující uvědomit prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením dopisem zaslaným poštou na adresu:
Spájame, s.r.o., Pod Dúbravou 7,974 09 Banská Bystrica
nebo e-mailem na adresu:
info@supersarkany.sk
Přijetí odstoupení od smlouvy prodávající neprodleně potvrdím kupujícímu e-mailem. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
Po odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zakoupené zboží zpět na adresu provozu prodávajícího:
Spájame, s.r.o., Pod Dúbravou 7,974 09 Banská Bystrica
Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Prodávající následně po převzetí a zkontrolování zboží bez zbytečného odkladu vrátí kupujícímu cenu zboží včetně nákladů na doručení zboží ke kupujícímu, nejpozději do 14 dnů od převzetí vráceného nepoškozeného a kompletního zboží.

9. Reklamace, reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

9.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího dle platného reklamačního řádu.
9.2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 1 zákona č . 250/2007 S . z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
9.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
9.4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.
9.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
9.6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
9.7. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení.
9.8. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 2 Zákona tak, že vyplní formulář pro uplatnění reklamace a doručí jej prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení začíná dnem doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace a reklamovaného zboží prodávajícímu.
9.9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, ve které je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 2 Zákona.
9.10. V místě určeném podle bodu 9.9 těchto všeobecných obchodních podmínek pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 3 Zákona.
9.11. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
9.12. Prodávající vydá kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve vhodné formě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 5 Zákona.
9.13. Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení.
9.14. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
9.15. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
a)nepředložením dokladu o zaplacení, příslušenství nebo dokumentace zboží,
b)uplynutím záruční doby zboží,
c)mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
d)používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
e)neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
f)poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
g)poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
h)poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
i)neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
j) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
9.16. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a)předáním opraveného zboží,
b)výměnou zboží,
c)vrácením kupní ceny zboží,
d)vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, e)písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f)odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
9.17. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
9.18. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
9.19. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
9.20. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
9.21. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:
a) prodávající zajistí odstranění vady,
b) prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat).
9.22. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:
a)výměnou zboží
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.
9.23. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři pro uplatnění reklamace.
9.24. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
9.25. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
9.26. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 9.8 těchto všeobecných obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž vadu uplatňovat reklamaci opakovaně.
9.27. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

10. Osobní údaje a jejich ochrana

10.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. 1 zákona č. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech . Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou.

11. Alternativní řešení sporů

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (například e-mailem), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz.
Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 125 Kč s DPH.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
12.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.
12.3. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona, zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.
12.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
12.5. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.